Regulamin - Perla Bizuteria

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego PERŁA

obowiązujący od 25 grudnia 2014 r.

(dotyczący umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty)

 Sklep PERŁA prowadzony jest przez  Firmę PERŁA Maciaszek spółka jawna z siedzibą w Stargardzie  przy ul. Malczewskiego 10, 73-110 Stargard, REGON: 005435205. Podmiot został zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 8540008713.

Adres korespondencyjny: ul. Malczewskiego 10, 73-110 Stargard.

Dane kontaktowe:

Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego PERŁA, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
 2. Konsument – osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 3. Sprzedawca –Firma PERŁA Maciaszek spółka jawna z siedzibą w Stargardzie przy ul. Malczewskiego 10.
 4. Sklep Internetowy PERŁA– prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową https://perla-bizuteria.pl.
 5. Zamówienie– oświadczenie woli złożone przez Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów.
 6. Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu PERŁA, za pomocą którego Klient składa zamówienie (z opcją rejestracji lub bez).
 7. Informacja handlowa – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
 8. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci
 9. Wada fizyczna – wada polegająca na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.
  W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a)      nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

b)      nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

c)      nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

d)     została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 1. Wada prawna – wada polegająca na obciążeniu sprzedanej rzeczy prawem własności lub innym prawem osoby trzeciej, a także ograniczeniu w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynikające z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego PERŁA, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym PERŁA, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Korzystanie ze Sklepu PERŁA,w tym przeglądanie asortymentu, jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient wymagań technicznych dotyczących przeglądarki internetowej oraz odpowiedniej rozdzielczości ekranu.
 3. Klient powinien również dysponować odpowiednim sprzętem komputerowym, mającym połączenie z siecią Internet, jak również posiadać adres poczty elektronicznej, na który Sprzedawca będzie mógł przesłać wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
 4. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego PERŁA zgodnie z jego przeznaczeniem.
 5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na nieprawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego PERŁA, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego PERŁA lub jego elementy techniczne.
 6. Na życzenie Kupującego Sprzedawca wystawia fakturę VAT.
 7. Sprzedawca przekaże Klientowi będącemu konsumentem potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy.
 8. Sprzedawca ma prawo przesyłać informacje handlowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej za zgodą Klienta (newsletter). Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.

§ 2. Rejestracja

 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym PERŁA (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego PERŁA oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym PERŁA, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego PERŁA, są nieodpłatne.
 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym PERŁA każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego PERŁA należy wysłać wiadomość e-mail z prośbą o usunięcie konta z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym PERŁA.

§ 3. Informacje o produktach

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego PERŁA stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego PERŁA:

a)      podawane są w złotych polskich,

b)      zawierają podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym,

c)      nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§ 4. Zasady zapłaty ceny oraz formy płatności

 1. Dostępne są następujące formy płatności:

a)      płatność przy odbiorze (za pobraniem lub w siedzibie Sprzedawcy),
b)      przedpłata na konto bankowe. Nr rachunku bankowego:

PKO.BP  O. Bankowości Detalicznej, 00-850 Warszawa
BIC/SWIFT: BPKOPLPW
Nr k-ta: PL 92 1020 4867 0000 1102 0197 1035

c)      płatność za pośrednictwem serwisów PayU lub PayPal.

 1. Forma płatności „za pobraniem” nie dotyczy transakcji zagranicznych.
 2. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia na produkt, którego aktualnie nie ma na stronie internetowej Sprzedawcy (np. ze względu na jego nieodstępność, specyficzny charakter, bądź jeżeli objęty jest on specjalnym zamówieniem), a wartość tego zamówienia przekracza 1000 zł, wówczas Klient powinien dokonać przedpłaty na konto bankowe Sprzedawcy w wysokości 10% wartości tego zamówienia.

§ 5. Warunki realizacji zamówień

 1. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

a)      wyboru zamawianych towarów lub usług,

b)      wyboru, spośród dostępnych,sposobu oraz adresu dostawy

c)      wyboru,spośród dostępnych,sposobu płatności.

 1. Warunkiem złożenia zamówienia jest wyrażenie zgody na treść niniejszego Regulaminu oraz podanie danych osobowych umożliwiających wykonanie zobowiązania przez Sprzedawcę.
 2. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego PERŁA przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 3. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego produktu.
 4. Zamówienia można składać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Sklepu Internetowego PERŁA, bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@perla-bizuteria.pl ,
  lub też telefonicznie na nr telefonów:  (+48) 606 484 357.
 5. Przed zawarciem umowy Klient może sprawdzić dostępność wybranych produktów. Informacja o dostępności znajduje się przy opisie każdego produktu. Ponadto Sprzedawca potwierdza dostępność zamawianego produktu przed przyjęciem zamówienia.
 6. Po otrzymaniu zamówienia i potwierdzeniu dostępności produktów Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomość zwrotną z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
  Z chwilą odebrania przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia dochodzi do zawarcia umowy.
 7. Realizacja zamówienia przez Sprzedającego następuje po otrzymaniu przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia (zamówienia płatne przy odbiorze) bądź po zaksięgowaniu płatności na koncie sklepu (zamówienia płatne przelewem – przedpłata), lub po otrzymaniu informacji o pozytywnej autoryzacji płatności (PayU, Przelewy24).

§ 6. Modyfikacje zamówienia

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu otrzymania wiadomość zwrotnej od Sprzedawcy z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi w terminie 14(czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Sprzedawcę.
 2. Modyfikacja zamówienia możliwa jest przez kontakt e-mail pod adresem: biuro@perla-bizuteria.pl ,
 3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia lub telefonicznie na wskazany numer.

§ 7. Czas realizacji zamówienia

 1. Przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi do 24 godzin od momentu przesłania Kupującemu przez Sprzedawcę wiadomości zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Jest to czas przekazania zamówienia do przewoźnika realizującego dostawę – uwzględniane są tylko dni robocze.
 2. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu dostępnych towarów zamówienia. Termin skompletowania paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

 

§ 8. Warunki dostawy

 1. Zamówione produkty dostarczane są pod adres wskazany przez Kupującego podczas zawarcia umowy. Dostawa odbywa się na terytorium państw członkowskich UE oraz państw spoza UE.
 2. Koszty dostawy pokrywa Kupujący. Przy zamówieniu produktów – biżuterii Sklepu Internetowego PERŁA o wartości powyżej 1000 zł lub produktów Rosenthal o wartości powyżej 4500 zł, koszt dostawy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pokrywa Sprzedawca.
 3. Dostawa realizowana jest przez operatora: Poczta Polska
 4. Do każdego zamówienia doliczany jest koszt dostawy w wysokości (wartość brutto) – możliwe opcje:
 5. Całkowita wartość zamówienia jest wskazana po wybraniu przez Klienta towaru oraz sposobu dostawy.
 6. Kupujący powinien zbadać przesyłkę w czasie odbioru. Jeżeli stwierdzi, że nastąpił ubytek lub uszkodzenie przesyłki, proszony jest o dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika.
 7. Wszystkie przesyłki realizowane przez Sklep Internatowy PERŁA są ubezpieczone.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się do wydania przesyłki odpowiednio zabezpieczonej przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
  • Przesyłka biznesowa – XS (domestic shipping 25,0 x 20,0 x 10,0) – 14,99 zł, – przelew/Przelewy24
  • Przesyłka biznesowa – XS (domestic shipping 25,0 x 20,0 x 10,0)– 17,99 zł,  – pobranie
  • usługa “za pobraniem” niezależnie od wielkości paczki – 3,00zł
  • Zagraniczna paczka do Unii Europejskiej – przelew na konto – paczka pocztowa Europa (łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem) – 30,00 zł / 7 €
  • odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy – 0 zł. Jeżeli Kupujący wybrał tę formę odbioru zamówionych produktów, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje go drogą elektroniczną lub telefonicznie o tym, że zamówienie jest gotowe do odbioru. Kupujący powinien zbadać przesyłkę w czasie odbioru.

§ 9. Reklamacje

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat licząc od dnia, kiedy rzecz została Kupującemu wydana.
 5. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres korespondencyjny Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca, w razie uznania reklamacji, zobowiązuje się wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Kupującego oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  1. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
  2. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  3. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
  4. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
  5. Nieodpłatność naprawy i wymiany oznacza również zwrot kosztów poniesionych przez Kupującego, w szczególnościkosztów dostarczenia towaru. Koszty te Sprzedawca zwróci po zakończeniu postępowania reklamacyjnego.
  6. Jeżeli Kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
  7. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.
  8. Kupujący, przeciwko któremu osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących rzeczy sprzedanej, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Sprzedawcę i wezwać go do wzięcia udziału w sprawie. Jeżeli tego zaniechał, a osoba trzecia uzyskała orzeczenie dla siebie korzystne, Sprzedawca zostaje zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę prawną o tyle, o ile jego udział w postępowaniu był potrzebny do wykazania, że roszczenia osoby trzeciej były całkowicie lub częściowo bezzasadne.
  9. Jeżeli kupujący uniknął utraty w całości lub w części nabytej rzeczy, albo skutków jej obciążenia na korzyść osoby trzeciej przez zapłatę sumy pieniężnej lub spełnienie innego świadczenia, Sprzedawca, w razie uznania reklamacji,zobowiązuje się zwrócić Kupującemu zapłaconą sumę lub wartość spełnionego świadczenia wraz z odsetkami i kosztami.
  10. W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się z decyzją Sprzedającego o odmowie uznania reklamacji, Kupujący może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Jeżeli Kupujący jest konsumentem i chce rozwiązać spór ze Sprzedającym bez kierowania sprawy do sądu powszechnego, to może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tj. np. zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej, lub skorzystać z procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkich inspektorówInspekcji Handlowej.
  11. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Zasada ta ma zastosowanie także odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Kupującemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
  12. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Kupujących niebędących konsumentami zostaje ograniczona do kwoty, jaką Kupujący zapłacił za nabycie danego produktu.
  13. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty.
  14. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§ 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Postanowienia niniejszego działu stosuje się do Kupujących, będących konsumentami.
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 4. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach –bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 5. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
  (Dz.U. z 2014 r, poz.827)
 6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 7. Konsument może także odstąpić od umowy przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sklepu Internetowego PERŁA.Sprzedawca zobowiązuje się wówczas niezwłocznie przesłać Konsumentowi na piśmie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 9. Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 10. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zwrot powinien nastąpić na adres korespondencyjny Sprzedawcy.
 14. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 15. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 16. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§ 12. Umowne prawo odstąpienia od umowy

 1. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności: przedpłata na konto lub płatność za pośrednictwem PayU, Przelewy24, powinien on dokonać wymaganej wpłaty w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. W razie niewywiązania się przez Klienta z tego zobowiązania Sprzedawca może odstąpić od umowy (anulowanie zamówienia).
 2. Klientowi przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Sprzedawca w terminie 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania należności na koncie nie przystąpił do realizacji zamówienia.
 3. Umowne prawo odstąpienia od umowy przysługuje również Klientowi, który wybrał formę płatności „za pobraniem”, jeżeli Sprzedawca nie przystąpił do realizacji zamówienia w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
 4. W przypadku wystąpienia problemu z realizacją złożonego zamówienia
  (np. ze względu na niedostępność produktu) jeszcze przed zawarciem umowy Sprzedawca skontaktuje się niezwłocznie z Klientem w celu ustalenia sposobu i czasu realizacji zamówienia. Klient może wówczas podjąć następującą decyzję:

a)      ustalić ze Sprzedawcą inny termin dostarczenia zamówionych produktów (wydłużenie czasu realizacji), lub

b)      dokonać zmiany w zamówieniu poprzez wybór innego produktu, lub

c)      zrezygnować z zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez anulowanie zamówienia.

 1. O ile strony nie postanowią inaczej, jeżeli po zawarciu umowy Sprzedawca nie będzie mógł jej wykonać z tego powodu, że zamówiony przez Klienta produkt nie jest dostępny, zawiadomi o tej okoliczności Klienta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy oraz zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 2. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, Klient jest niezwłocznie informowany o stanie zamówienia i ma prawo podjąć decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

a)      częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, lub

b)      anulowanie całości zamówienia.

 1. W przypadku sytuacji opisanej w pkt 6 lit a niniejszego paragrafucałkowity koszt zamówienia zostanie zmodyfikowany do realizowanej części świadczenia.

                                                

                                                 § 13. Rozwiązywanie sporów

 1. Wszelkie spory związane z umową zawartą ze Sprzedawcąpoprzez Sklep Internetowy PERŁA będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
 2. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W związku z tym uprawniony jest m.in. wystąpić z wnioskiem:

a)      do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą,

b)      do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej o rozstrzygnięcie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami.

c)      w drodze elektronicznej za pomocą platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybów i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 14. Program lojalnościowy “PUNKT”

 1. Klient, który dokonał rejestracjiw Sklepie Internetowym PERŁA otrzymuje przy zakupie poszczególnych produktów punkty, które może następnie wykorzystać przy kolejnych zakupach.
 2. Wartość jednego punktu to 1 zł. Kwota zsumowana z zebranych punków stanowi rabat na kolejne zakupy w Sklepie Internetowym PERŁA. W kolejnym zamówieniu zostanie zatem uwzględniony udzielony rabat.
 3. Promocje mogą być dostępne przez ograniczony czas. W sytuacji wyczerpania produktów objętych promocją decyduje termin złożenia zamówienia.

§ 15. Postanowienia końcowe

 1. Zdjęcia produktów, które zostały zamieszczone na stronie Sklepu PERŁA podlegają ochronie na podstawie właściwych przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych(t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.)Wszystkie prezentowane na stronie Sklepu Internetowego PERŁA towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych.
 2. Z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Sprzedawca przetwarza dane osobowe w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego.Sprzedawca jest administratorem danych osobowych zbieranych od Kupujących w Sklepie Internetowym PERŁA.
 3. Zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną wraz polityką przechowywania danych informatycznych które są przetwarzane do celów przekazywania komunikatu w sieci łączności elektronicznej lub naliczania opłat za te usługi zostały określone w Polityce Prywatności, udostępnionej na stronie Sklepu PERŁA.
 4. Z zastrzeżeniem pkt. 5, w przypadku sporów powstałych między Sprzedawcą i Kupującym, który jest konsumentem, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa w zakresie właściwości sądu. W pozostałych przypadkach, tzn. gdy stroną umowy nie jest konsument, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych z zwartej umowy jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. Jeżeli Kupującym jest konsument mający miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jurysdykcja sądu zostanie określona na podstawie właściwych aktów prawa międzynarodowego oraz regulacji wewnętrznych obowiązujących w danym państwie. Niezależnie od zdania poprzedniego, gdy Kupującym nie jest konsument, strony postanawiają, że spory mogące wyniknąć z zawartej umowy, rozstrzygać będzie sąd w Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Regulamin sporządzony jest w języku polskim. Dostępne są również inne wersje językowe regulaminu (możliwość wyboru języka na stronie głównej Sklepu PERŁA). W przypadku rozbieżności między wersją językową polską i jej tłumaczeniem pierwszeństwo w stosowaniu ma regulamin sporządzony w języku polskim.
 7. Jakakolwiek zmiana regulaminu, dokonana po zawarciu umowy z Kupującym, zobowiązuje Sprzedawcę do poinformowania Kupującego o tej okoliczności wraz z uzasadnieniem. W takiej sytuacji Kupujący będzie miał prawo ustosunkować się do tej zmiany (zgoda lub sprzeciw). Jeżeli Kupujący sprzeciwi się wprowadzonym zmianom, może żądać wykonania umowy przez Sprzedawcę na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w chwili zawarcia umowy lub odstąpić od umowy.
 1. Kupujący może w każdej chwili pobrać, przechowywać i odtwarzać niniejszy Regulamin, który jest dostępny na stronie Sklepu PERŁA.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 25 grudnia 2014 r. i dotyczą umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty.

Pliki do pobrania:

Zapisz się do Newslettera