Polityka prywatności - Perla Bizuteria

Polityka prywatności

 

 1. Sklep PERŁA stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony prywatności Użytkowników. 
 2. Sklep PERŁA zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych poziomem zabezpieczeń. W szczególności Sklep PERŁA zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, kradzieżą, nieuprawnionym przetwarzaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Sklep PERŁA zapewnienia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe są przetwarzane i komu mogą być przekazane oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych.
 4. Użytkownik rejestrując się na stronie Sklepu PERŁA lub składając zamówienie, bądź podając adres poczty elektronicznej w polu „newsletter” wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W innych przypadkach przetwarzanie danych osobowych przez Sklep PERŁA jest dopuszczalne, gdy wymaga tego realizacja uprawnień lub spełnienie obowiązków wynikających z umowy lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sklep PERŁA.
 5. Sklep PERŁA prowadzi zbiory danych osobowych o nazwie „Zbiór Danych Klientów Sklepu PERŁA” oraz „Newsletter PERŁA”, które zostały zgłoszony Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. W zbiorze „Zbiór Danych Klientów Sklepu PERŁA” gromadzone są dane tj. imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe (telefon, e-mail), adres IP, NIP, zaś w zbiorze „Newsletter PERŁA” – adresy poczty elektronicznej e-mail. Informacje te są podawane bądź udostępniane przez Użytkownika podczas zapisywania się na nwesletter, bądź rejestracji na stronie lub składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie PERŁA.
 6. Dane podawane przez Użytkownika są wykorzystywane w celu realizacji zamówień, jak również przesyłania klientom, którzy wyrazili na to zgodę zapisując się na newsletter informacji o produktach dostępnych w Sklepie PERŁA. Dane osobowe mogą być także wykorzystane w razie konieczności dochodzenia przez Sklep PERŁA roszczeń z tytułu zawartej umowy.
 7. Sklep PERŁA wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych.
 8. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Na żądanie Użytkownika Sklep PERŁA udziela informacji o przysługujących mu prawach. Informacje te mogą być udzielone na piśmie. 
 9. Dane osobowe Użytkowników mogą być za ich zgodą udostępniane podmiotom trzecim, jeżeli uzasadnione jest to charakterem świadczenia, a celem jest właściwa realizacja zadań przez Sklep PERŁA.
 10. Sklep PERŁA nie powierza przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi.
 11. Sklep PERŁA może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli nie dokonał on zapłaty za zakupiony towar lub swoim zachowaniem bądź działaniem naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zatrzymanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. 
 12. Zbiory danych zabezpieczone są przed nieuprawnionym dostępem do nich przez osoby trzecie.
 13. Sklep PERŁA używa oraz przechowuje dane informatyczne, które są przetwarzane do celów przekazywania komunikatu w sieci łączności elektronicznej lub naliczania opłat za te usługi, w tym również proste pliki tekstowe przesyłane w nagłówku http i zapisywane na dysku końcowym użytkownika (pliki cookies). Przez przekazywanie komunikatu w sieci należy rozumieć wymianę bądź przekazanie wszelkiej informacji między stronami za pośrednictwem usług publicznie dostępnej łączności elektronicznej. Celem przechowywania danych informatycznych jest w szczególności ulepszanie zawartości strony Sklepu PERŁA i dostosowania jej treści oraz zawartości do indywidualnych preferencji i potrzeb Użytkowników (bez personalnej identyfikacji). Przechowywanie tych danych nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Użytkownik może określić warunki przechowywania danych informatycznych poprzez modyfikację odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. 

Zapisz się do Newslettera